Ethische gedragscode en klachtenregeling

We zien graag dat iedereen die een tiendaagse Vipassana cursus bij ons volgt, tevreden weer naar huis gaat en ook graag weer terugkomt. Maar overal waar mensen samen zijn en op elkaar reageren, kunnen conflicten en misverstanden ontstaan en ook daar willen we zorgvuldig mee om gaan.

Dat hebben we altijd al gedaan. We vinden het belangrijk dat de buitenwereld ook ziet dat wij correct omgaan met klachten. Daarom geven wij hier deze toelichting.

Ethische gedragscode en richtlijnen voor de cursus

Een gedragscode helpt de veilige sfeer te bewaken en te ondersteunen. Onze gedragscode is gebaseerd op de Vijf Regels voor Theravada-boeddhisten. Het wordt van de ‘studenten’, de deelnemers aan een meditatiecursus, verwacht dat ze komen met de bedoeling zich aan deze gedragsregels en onze richtlijnen voor de cursus te houden. Het is voor ons vanzelfsprekend dat niet alleen de studenten, maar iederéén die op de cursuslocatie aanwezig is, zich aan de Vijf Regels houdt, ook stafleden zoals koks, manager en leraar. Dit is eveneens vanzelfsprekend bij andere activiteiten die wij organiseren op andere locaties – dus de avond-groepsmeditaties en meditatie-zondagen – en komt overeen met hetgeen de BUN zegt over een boeddhistische omgeving.  De BUN heeft bovendien een tekst gepubliceerd die meer specifiek ingaat op de relatie leraar – leerling in het Boeddhisme.

Melden en oplossing van klachten

Als je een klacht over iemand hebt, dan is het gewoonlijk het beste om te proberen er met de betreffende persoon rustig over te praten. Ben je een cursusdeelnemer, en gaat je klacht over een andere deelnemer, dan zou dat pas ná of op dag negen van de cursus kunnen, omdat je anders het Edele Stilzwijgen zou verbreken. Je kunt je klacht of probleem echter altijd direct melden in de keuken bij een staflid. De staf zal dan proberen tot een oplossing te komen.

Vertrouwenspersoon

Als direct over het probleem praten niets oplevert, of als dat om welke reden dan ook niet kan of niet lukt, dan kun je bij veel organisaties zoals scholen of zorginstellingen een gesprek aanvragen met een vertrouwenspersoon. Voor minder ernstige kwesties, is een ‘interne’ vertrouwenspersoon het meest geschikt. Dat is voor de Sayagyi U Ba Khin Stichting een oud-student, dus iemand met ervaringskennis over het meditatieonderwijs volgens Sayagyi U Ba Khin en Mother Sayamagyi (en die geen lid is van het bestuur).  Onze interne vertrouwenspersoon is Cynthia, T 06-22493675

Zij heeft aan de eerste – door de BUN georganiseerde – training voor vertrouwenspersonen deelgenomen.

Wanneer het om een heel ernstige klacht zou gaan – denk bijv. aan grensoverschrijdend of gewelddadig gedrag – dan is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Daarvoor kunnen we verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die is aangesteld door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners.